GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach  realizuje udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium /zasiłku szkolnego), które stanowi zadanie własne gminy (art. 90p  ustawy o systemie oświaty z dnia  7 września 1991r.; Dz.U. z 2022r., poz.2230 ze zm.). Stypendium i zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Stypendium szkolne wypłacane jest przez okres od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne oblicza się na podstawie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi  600,00zł, zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz.901 ze zm.). Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym, która przysługuje uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. z uwagi na pogorszenie sytuacji materialnej, lub z powodu śmierci rodzica.  Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, tj. kwoty 124zł, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323).

Wnioski o pomoc w formie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS Kochanowice.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content