GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Świetlica

Uprzejmie informujemy, że począwszy od miesiąca stycznia 2016 r. działalność Świetlicy Środowiskowej “STOKROTKA” w Kochcicach zostaje zawieszona.

********************

Świetlica środowiskowa „Stokrotka” jest jednostką funkcjonującą w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, mieści się w Kochcicach przy ulicy XX-lecia 25a. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00- 18.00. Korzystanie ze świadczeń świetlicy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Świetlica jest placówką o charakterze opiekuńczym, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 7 do ukończenia 18 roku życia.

Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci z zachowaniami problemowymi, z objawami nieprzystosowania społecznego, pochodzącymi z rodzin o zaburzonej więzi emocjonalnej, z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, z rodziny żyjących w ubóstwie.

Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów .

Celem świetlicy, stosownie do funkcji i potrzeb jest:

– zapewnienie opieki wychowawczej,
– pomoc w nauce,
– integracja grupy,
– zapewnienie jednego posiłku dziennie,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
– organizowanie czasu wolnego,
– profilaktyka.

Do zadań świetlicy należy:

– wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
– współdziałanie z wychowankami, ich rodzinami oraz odpowiednimi organami i instytucjami w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży,
– pomoc w kryzysach szkolny, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
– udostępnienie wychowankom urządzeń niezbędnych do realizacji zadań.

Zadania świetlicy realizowane są poprzez codzienne zajęcia grupowe i indywidualne zgodnie z miesięcznym planem pracy.

Jeśli chcesz przyjemnie spędzić czas wolny, porozmawiać z kolegami, uczestniczyć w różnych zajęciach, w spokoju odrobić lekcje, zasięgnąć porady… przyjdź do nas!

Z A P R A S Z A M Y

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content