GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – w gospodarstwie 1 osobowym (aktualnie jest to 1.925,00 zł);
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to 1.375,00 zł).

Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Nie wlicza się do dochodu: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

O przyznaniu dodatku mieszkaniowego warunkuje również powierzchnia normatywna, która wynosi:

35 m² – dla 1 osoby,
40 m² – dla 2 osób,
45 m² – dla 3 osób,
55 m² – dla 4 osób,
65 m² – dla 5 osób,
70 m² – dla 6 osób.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30 % albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Normatywną powierzchnię zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zwiększenia powierzchni normatywnej orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jako wydatki mieszkaniowe przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego przyjmuje się: czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację doprowadzającą gaz, wnioskodawcy przyznaje się ryczałt na zakup opału.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 1. za brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu;
 2. za brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym;
 3. za brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełniony i potwierdzony przez administratora budynku,
 2. tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 3. udokumentowane dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 4. dokumenty potwierdzające wydatki ponoszone w ostatnim miesiącu w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:
 5. opłaty czynszowe,
 6. opłaty za energię cieplną,
 7. wodę,
 8. odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 9. ostatnie naliczenie za prąd (przy braku CO, CW i gazu w lokalu mieszkalnym).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

 

Osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku i inne dokumenty. Właściciel domu jednorodzinnego powienien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content