GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

– rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
– ojciec dziecka jest nieznany,
– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone,
– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
– członkom rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 wynosi:

1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 4. aktualne zaświadczenie szkolne na rok 2015/2016 (dotyczy dzieci po ukończeniu 16r.ż)
 5. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego określające wysokość dochodu uzyskanego przez członków rodziny w 2014 roku,
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014r
  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego (w 2014r.)
  • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
  • poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2014r.),
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowych) w 2014r.
  • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2014r)
  • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2014r.

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2014r.):

  • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego doch.(świadectwo pracy/ umowa-zlec. oraz PIT-11)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku, który jest uzyskiwany w dniu składania wniosku:

  • dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2014r. (czyli umowę o pracę, umowę-zlec),
  • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny po roku 2014.
 1. akty zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się
 2. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 3. odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content