GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 lat albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym od 01 października 2023 kryterium dochodowe wynosi 1209,00 zł.

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł na każdą osobę uprawnioną do świadczeń.

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku), bądź oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 2. Zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 3. Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 4. Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 5. W przypadku utraty dochodu– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np.świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej oraz PIT adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie).
 6. W przypadku uzyskania dochodu :
  − w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (np. zaświadczenie pracodawcy, umowa o pracę oraz PIT 11);
  − po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (zaświadczenie).
 7. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej – w sytuacji, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego,
 8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 9. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia.
 10. Wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem zobowiązująca członka rodziny wnioskodawcy do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny, w tym przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość płaconych alimentów.
 11. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem na rzecz osoby uprawnionej.
 12. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o fundusz alimentacyjny (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 13. Skrócony odpis aktu urodzenia osoby uprawnionej, gdy wniosek składany jest przez przedstawiciela ustawowego.
 14. Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 15. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 16. Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content