GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Nr RG.0050.441.2023 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 7-ego listopada 2023 roku na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1249 ze zm.). Jego powołanie było jednym z zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kochanowice na lata 2021-2028.

W jego skład wchodzą przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej oraz organizacji pozarządowych.

Funkcję Przewodniczącej Zespołu pełni obecnie Bogusława Czekała.

Główne zadania Zespołu to:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy domowej na terenie Gminy Kochanowice.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
  6. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.


Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, przy ul. Lublinieckiej 7 (tel. 34 35-33-427). Pod tym adresem przyjmowane są także zgłoszenia dotyczące występowania zjawisk przemocy domowej.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content