GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji z środowiskiem.

Ramy zadaniowe pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późniejszymi zm.).

W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka – jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby a w niektórych sytuacjach- z urzędu. Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content