GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Świadczenie Rodzicielskie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz. U. z 21.08.2015 r., poz.1217) z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowy rodzaj świadczenia rodzinnego tzw. – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na kryterium dochodowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie wydłużany. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca urodzenia, przysposobienie dziecka lub objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenie rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką.
W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek.

O świadczenie rodzicielskie mogą również ubiegać się osoby, jeżeli dziecko urodziło się, zostało przysposobione albo objęte opieką przed dniem 01.01.2016 r. Rodzic dziecka lub jego opiekun ma 3-miesięczny okres liczony od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy to jest do dnia 31 marca 2016 roku na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego. W takim przypadku świadczenie przysługiwać będzie od 1 stycznia 2016 r. Złożenie wniosku po dniu 31 marca 2016 roku spowoduje, że świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content