GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został Zarządzeniem Nr 85/11 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 14 września 2011roku na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390), w związku z ustawą z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, która do katalogu zadań własnych gminy dodała tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Jego powołanie było jednym z zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kochanowice.

W jego skład wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, Straży Gminnej, oświaty, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Funkcję Przewodniczącej Zespołu pełni obecnie Beata Chmurak-Broniarek.

Główne zadania Zespołu to:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kochanowice.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
  6. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.


Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, przy ul. Lublinieckiej 7 (tel. 34 35-33-427). Pod tym adresem przyjmowane są także zgłoszenia dotyczące występowania zjawisk przemocy w rodzinie.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content