GOPS Kochanowice
Menu Ważne adresy
Menu

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024

23.8.2023

Informujemy, że w terminie od 01.09.2023 roku do 15.09.2023 roku można składać wnioski
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Kochanowice.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągane dochody (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wykaz załączników znajduje się we wniosku).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód na jednego członka rodziny  zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza kwoty 600,00 netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Od dnia 1 sierpnia 2023 roku można składać wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach lub pobrać w zakładce „Druki do pobrania”.

Ważne adresy

Punkt Konsultacyjny Lubliniec
tel. 34 351 14 61
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 30

PUP Lubliniec
tel. 34 356 25 64
tel. 34 351 52 80
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

PCPR Lubliniec
tel. 34 356 32 57
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9

KPP Lubliniec
tel. 34 356 32 55
42-700 Lubliniec
ul. Oświęcimska 6

Skip to content